bustimes.org

77 - Yeovil Bus Station - Wells, Bus Station via Somerton, Street, Glastonbury

Yeovil

Vehicle Journey To
Wells
Yeovil
Wells
Street
Yeovil
Wells
Yeovil
Wells
Wells
Yeovil
Yeovil
Wells
Close

42951 - WX06 OMH – 05:39 to Wells

07:14 →

Close

42951 - WX06 OMH – 07:14 to Yeovil

← 05:39

07:25 →

Close

42949 - WX06 OMF – 07:25 to Wells

← 07:14

07:44 →

Close

42559 - SN05 DZV – 07:44 to Street

← 07:25

09:26 →

Close

42949 - WX06 OMF – 09:26 to Yeovil

← 07:44

09:29 →

Close

42951 - WX06 OMH – 09:29 to Wells

← 09:26

10:51 →

Close

42951 - WX06 OMH – 10:51 to Yeovil

← 09:29

10:57 →

Close

42949 - WX06 OMF – 10:57 to Wells

← 10:51

12:24 →

Close

42951 - WX06 OMH – 12:24 to Wells

← 10:57

12:28 →

Close

42949 - WX06 OMF – 12:28 to Yeovil

← 12:24

13:50 →

Close

42951 - WX06 OMH – 13:50 to Yeovil

← 12:28

13:57 →

Close

42949 - WX06 OMF – 13:57 to Wells

← 13:50