Bus Times

X62 - Melrose - Edinburgh

Vehicle Journey To
11227 - BF12 KWV 05:13
SK19 ELW Bike 05:52
SK19 ELV Bike 05:53
SK19 ELV Bike 06:15
11619 - YN66 BBV 06:19
11001 - BK10 MFP 06:20
SK19 ELX Bike 06:27
Hub 06:33
11226 - BF12 KWW 07:04
11229 - BF62 UYT 07:13
11226 - BF12 KWW 07:20
11324 - MX13 KTK 07:26
10909 - LX59 CLU 07:37
11324 - MX13 KTK 07:43
11502 - SN15 LJJ 08:53
11801 - YX67 UZB 08:56
11501 - SN15 LJF 09:00
SK19 ELV Bike 09:07
11502 - SN15 LJJ 09:10
11501 - SN15 LJF 09:25
11229 - BF62 UYT 11:24
11228 - BF62 UYS 12:13
11801 - YX67 UZB 13:00
11707 - YJ17 FWX 13:57
11702 - YJ17 FWS 14:02
SK19 ELX Bike 14:20
11501 - SN15 LJF 14:32
11612 - SN16 OXU 14:43
11324 - MX13 KTK 15:05
11324 - MX13 KTK 15:54
11612 - SN16 OXU 15:55
11229 - BF62 UYT 16:03
11702 - YJ17 FWS 16:35
11619 - YN66 BBV 16:46
11612 - SN16 OXU 17:25
11619 - YN66 BBV 17:31
10909 - LX59 CLU 17:56
11612 - SN16 OXU 18:01
11502 - SN15 LJJ 18:14
10909 - LX59 CLU 18:31
11227 - BF12 KWV 18:35
11720 - YY17 GTZ 20:33
11612 - SN16 OXU 20:34
11622 - YN16 CFU 21:18
11227 - BF12 KWV 22:45