Bus Times

Wroughton Kellsboro Avenue (N-bound)

On Kellsboro' Road

Next departures

Sunday

49 Devizes 08:28
49 Swindon 09:45
49 Devizes 10:28
49 Swindon 11:45
49 Devizes 12:28
49 Swindon 13:45
49 Devizes 14:28
49 Swindon 15:45
49 Devizes 16:28
49 Swindon 17:45

Bus services