Moston, opposite Edward Street

On Moston Lane

Buses point west ←