bustimes.org

Small Hythe, adjacent to Ashenden Lane

On Small Hythe Road, near Ashenden Lane

Buses point south ↓

Next departures

312 Rye 07:58
312 Rye 09:21
312 Rye 11:21
312 Rye 13:31
312 Rye 15:21
AS3 Appledore 16:21
312 Rye 16:33
312 Rye 18:38

Wednesday

312 Rye 07:58
312 Rye 09:21