Kingscote, opposite Torsway Avenue

On Newton Drive, near Newton Drive Torsway Avenue

Buses point south-west ↙