Roker Gladstone Street (S-Bound)

On Gladstone Street, near Outside No.10 Gladstone Street

Buses point south ↓