DU54 XBG

Type
Optare Solo
Previous reg
BU54 ALL
Route Trip To
0935 Milton Abbot
0950 Tavistock
1010 Horndon
1030 Tavistock
1240 Milton Abbot
1255 Tavistock
1315 Horndon
1345 Tavistock