Moston, opposite Leyton Avenue

On Joyce Street

Buses point east →