Kingscote, by Milton Avenue

On Newton Drive, near Newton Drive Milton Avenue

Buses point west ←