Kingscote, opposite Milton Avenue

On Newton Drive, near Newton Drive Milton Avenue

Buses point east →