Moulton Eaugate Snakehall Bridge (N-bound)

On Eaugate Road, near Snakehall Bridge

Buses point north ↑