Moulton Eaugate Snakehall Bridge (S-bound)

On Eaugate Road, near Snakehall Bridge

Buses point south ↓