Balgillo, at Aberfoyle Gardens

On Balgillo Road

Buses point west ←