Balgillo, opposite Kintail Place

On Balgillo Road

Buses point east →