Preston Plucknett Stourton Way (W-bound)

On Stourton Way

Buses point west ←