Albury, opposite Weston Lodge

On Albury Street, near Weston Lodge

Buses point east →