Blaydon Shibdon Road (NW-Bound)

On Shibdon Road, near Opposite Shibdon Park

Buses point north-west ↖