Bus Times

Wroughton White Hart (W-bound)

On High Street

Next departures

Sunday

49 Devizes 08:29
49 Devizes 10:29
49 Devizes 12:29
49 Devizes 14:29
49 Devizes 16:29
49 Devizes 18:29

Monday

49 Devizes 05:55
49 Devizes 07:09
49 Devizes 08:11
49 Devizes 09:19

Bus services