Plymouth, opposite Exeter Street

On Exeter Street

Buses point east →

54 Bovisand 16:02
20 Ivybridge
2021 - WA20 DVJ
16:02
4 Royal Parade A11 16:03
51 Derriford
565 - WA17 FTZ
16:07
GOLD Paignton 16:08
21 Plympton 16:08
21 Plympton 16:08
48 Wembury 16:08
5A Elburton
165 - YX56 HVJ
16:08
1A Sherford
19006 - MX06 XAE
16:13
200 Marsh Mills 16:16
3 Kingsbridge 16:18

Later ↓

Bus services