bustimes.org

Broughton Gifford The Fox (S-bound)

On The Street

Buses point south ↓

Next departures

Monday

68 Trowbridge 07:54
69 Bradford-on-Avon 08:55
68 Trowbridge 09:03
69 Trowbridge 10:41
69 Trowbridge 12:41
69 Trowbridge 13:41
68 Trowbridge 16:43
68 Trowbridge 17:11

Tuesday

68 Trowbridge 07:54
69 Bradford-on-Avon 08:55

Nearby stops